FAQ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Тук са изброени въпроси и отговори, свързани с термини, продукти и проекти, посочени на нашия уебсайт.

AR-Code ви позволява да актуализирате различно съдържание през определен период от време, така че хората могат да изпитат уникални ситуации по всяко време.

AR-Code lets you update different contents throughout a certain amount of time so people can experience unique situations anytime they activate the selected category.

AR-Code технологията позволява на потребителя достъп до уеб базирани събития с автоматично актуализиране на съдържанието, което позволява да го запазите свежо и вълнуващо за крайния потребител.

AR-Code technology lets the user access web services enabled events with automatic updating of the contents. Which allows to keep your content fresh and exciting for the end user.

AR-Code дава възможност да се създавате мощни локатори, за да помогнете на хората да намерят най-близкия клон на вашата организация.

AR-Code allows you to create a powerful dealer locators in order to assist the people find the nearest branch of your organisation.

AR-Code технологията дава шанс да дадете допълнително съдържание за всеки потребител в отговор на неговите действия.

AR-Code technology provides the chance to push custom content to single user in answer to his actions.

AR-Code позволява добавяне на съдържание в съответствие с виртуален периметър на географска област в реалния свят.

AR-Code allows adding contents according to a virtual perimeter for a real-world geographic area.

AR-Code позволява добавяне на съдържание в зависимост от страната и времето на комуникация, използвайки също езика на страната.

AR-Code allows adding contents according to the country market and the communication timing, and offers interactions using the country language.

AR-Code платформата предлага широк набор от функционалности, които ви позволяват лесно да превърнете вашето съдържание във вълнуващо Augmented Reality пътуване.

AR-Code дава възможност на компаниите да изложат своите посланията и потребителите да взаимодействат с тях, където и когато поискат. С AR-Code марки, снимки, продукти и още много други са превърнати в динамично изживяване.

The AR-Code platform offers a comprehensive set of features that let you easily turn your content into an exciting Augmented Reality journey.

AR-Code lets companies push their messages into the real world and users interact with them wherever and whenever they want to. Through AR-Code images, products, brands, retail, events and much more are turned into an on-demand dynamic experience.

Augmented Reality (Добавена реалност) или съкратено AR е модерна технология, която наслагва компютърно генерирана информация върху потребителския изглед на реалния свят. Augmented Reality добавя дигитално съдържание – изображения, видео, звуци – директно върху обектите около нас.

Augmented reality or shortly AR is a modern technology that superimposes a computer-generated information over user’s view of the real world. Augmented Reality adds digital contents – images, videos, sounds – directly over objects around us.